پاره و سطر و سروده به رهیدن از درد مزین میکنم... Tear and row poetry to get relief from pain and nostalgia to the poetry

تغییر در پذیرش من بود نه باور تو
نویسنده : امیردشمن زیاری ( الف . تردید ) - ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٩

در این فراز و فرود

تغییر را حیرانم

دگرش...در امکان حضور دیگران

چه کنم چه کنمی دیگر است

خوابم در نمی رسد

 

دراین نَحافَت حزین

انگیزه ارتزاق  در نمیگیرد

شاید در پیکره سیاست پیرامونشان 

یک اختلال هورمونی

در جریان پنهان است 

نمیدانم

 

به انتهای زندگی خزیده ام

ازدست این نا دگرشِ لزج

به کنجی دراز کش سَیَلانِ سریع  سنگ ارزوها را منتظرم

به روی زمینی که ازانِ مفتش من است

می نشینم

 

چمباتمه ... تلخ به قلمی مینگرم

به تیز میروم و آن را بر میستانم

ان را در میان انگشتان مُعَوجَم

از ترس میلرزانم

 

به ناگاه

 خون منجمد و ایستائیم

به حرکتی ..جوششی...همتی میگمارد

چه شد؟

 

به سوی کدامین بستر در حرکت است

نمیدانم

 

از خروشش 

شعفی درونِ سرتا به ضُمُخت انگشتانم

فرمان انفجار میدهد،

قلمِ خشک به رنگ خون

برواژاگان تغییر

ازمویرگانم ارتزاق دوات کرد

 

وپنداشتم

پذیرشِ خود خواسته

امکان دگرش اخرین بود

بی امکان ِ امدادِ دیگرتران  

 

                                الف. تردید


comment نظرات ()
عشق ... واژگون در برکه ای
نویسنده : امیردشمن زیاری ( الف . تردید ) - ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٤

 توان صفره یک همراهی ...

                             تقسیم شده گی هائیست بی مرز
 

همچون روسبیان ه لشتک زن و سودازده ای ..


که جز احساس خام ونپزای ه یک تلون خبیث
                                                           چیزی به انبان مفترخشان نبود

ایا سوخته تهی ...چیزی جزاین معنایی افزون تراست

نمیشناسمتان

 نمی خواهمتان 
                      اما درون عبرتی به بلندای تاریختان .. میسرایمت 

که هر سروده ای هجای فره بخش یک تهنیت نیست

اما وببینید
 
               که شرحای واژگون شعرم درون ابگیری که زندگیست 

ایینه ء  بی زنگار

ماهیت سوزانی پرکشش 
                                  که شرحش را زبانی از جنس اعتماد نیاز است وپولاد

سرخی خون ناسپاستان

                                 بر گونه های مصور برکه ام

یادباد تنها فتح این زندکیست ...
                                    به نام عشق

ببینید 

این شعر نیست 

یکسره صدای لاینقطع و ملحنه ... بوسه های من است

برتمامت فزاینده ی نیازهایی که بر استیلای موزون معشوقم 

موسیقی فتح مینوازد .. با ضربه نواز دونبض

براستی رویا ...سراغازحقیقت است .
 
                                                                                                                                    الف . تردید
  

comment نظرات ()
پرده پایان
نویسنده : امیردشمن زیاری ( الف . تردید ) - ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٤

 

 انگاه که دیوان ه بد کردار چپ

 
از دیدن صحنه پایان.. میگریختند
 
 
دمان و دمق                                     
  
 
تااکران ه اکوان ه رمانتیک را .. بر جنازه خویش
 
 
 
با تاکسیدوی سفید نبینند
                             
ان پرده... پذیرش بود و باور                             
 
پشت این پرده چه بود؟
 
 
میبینم و میدانم
 
طبقات شاهنامه را رج میزنم
 
که غرق در واقعه ای گشته ای که                        
 
ترجمانش إز عمق ه فاجعه و انسان کمترک نبود
 
هان ؟
 
پای در غمان      
                
   ایستادن در قاموس دیوان حرامست ؟
 
میبینم و میدانم
  
 
طبقات ه شاهنامه را رج میزنم
 
چشمانم با فصل قمارباز اشناست
 
دیوارنامرادی وناگونه مردی أندک است
 
أنان که نوای چپ نوازدیوان رانمیدانستند
 
اینک میدانند
         
  
    ناله شبگیر ناگزیر
                                  
چهارمضراب قهقهه است
 
برو و دیگر هیچ کجای این روایت ناتمام
 
که شعرم رامجال مشرحش نیست

   قند پهلویی ساز نکن                                         
 
 
چون تنها چشمان منتظر و نگران
 
 
از برای تو
             
  تنها چشمان سلیطه است            
                               
                                         الف . تردید                                                                  

 


comment نظرات ()
رویای سوزان
نویسنده : امیردشمن زیاری ( الف . تردید ) - ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
گر تلالوء ان نور گم کرده ام باشی 

چکه چکه

برظلمت کده ی پیرامونم 

بگسترانی شبنم ه حضورت را

به فراموشی پناهی برم ..

که ناشاد زمانم

اگر همسنگ ان واژه شوی

که می اید و

همچون رخت عافیت 

بر جان بی ثمری ه .. ان خطب یکنواخت

مینشیند تا شعورمسلح شعری شود..

به نسیان میبرم که کهنه دفتر زمانم

اه .. معاشقان باران

ای به باور نشستگان ابیه اب

معبد عطش زدای جانتان کجاست

 نمیخوانید مرا ؟؟

 الف . تردید
 

comment نظرات ()
هجای ارش
نویسنده : امیردشمن زیاری ( الف . تردید ) - ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٠

 

هشدار

هجایِ تقدیر و سکوت  

زگذرنایِ حنجرۀ وهمِ باران بود  

که ترناکیِ سیال حضورت را

بر فلات خشک و بی عبور خویش  

کینک

 بزرویِ کاکان چهلپارگرِلنگ است

که هرلنگی

یاداورد ومعنایِ تیمور نیست

بر نومیدای حسرتی به دعا نشسته بودند

ره به گذاران باد

در پِچاپِچ میراثِ کفتارِتاریخشان

مجیزه حوصله وپایمردی را شروه ساز کردند

و شمایگان تیرِبی کمان شدید

همدرسرگردانی رسیدن به یک هدف  

آینه دار کمان آرش منم .

                                             الف.تردید


comment نظرات ()