پاره و سطر و سروده به رهیدن از درد مزین میکنم... Tear and row poetry to get relief from pain and nostalgia to the poetry

سفید نرگسی 2
نویسنده : امیردشمن زیاری ( الف . تردید ) - ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٠

 از ابتدا


معشوق سفید نرگسش را دیده بود


پنداری در بعدِ دیگر وجود


زمانی که میخواهد ارام بگیرد


خسته در نگاهی دور.. پربسته


خنده های او


امان 


از بند بندش به تاراج میبرد


در دودوَکان ..لی لی به دنبالش بود 


اما اتدکی از منش سبکترک بود


انچنان که خنده کنان


همچون بادبادکی 


به هوایی بی پیدا رفت


ومن ناتوان


از گرفتن و لمس و وصلش


این بود


که هم اره از ازل


خداوتدگار معنا گریز


عشق را


با هفت صفت 


فراقناک افرید

                       الف . تردید 

 


comment نظرات ()
اتفاق عشق
نویسنده : امیردشمن زیاری ( الف . تردید ) - ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٩

 


اتفاق عشق
 
مقصد من نبود
 
به کجا برم
 
به کدام منظر بنگرم
 
که ابشاره فوران کرده از صخره های تو
 
باغه بی ثمریم را 
 
حیات دوباره میدهد
 
الهه ناز
 
به خلوتِ ساز
 
اینک رهایم کن  
 
همچون موسیقی پرواز 
 
ای مینای مینوی مومنان
 
ساحل رستگاری کجاست
 
تا باذورق زمانم
 
بر مقصد ه موجاموجی 
 
بنشانم 
 
ایمان خداوندگاران پیشین را
 
که
 
سالکانشان
 
رستگاران بودند
 
که شیدائی را
 
به شیوایی
 
قامت ه نماز بستن
 
با اذان ه اخرین نبض 
 
دو قلب 
                             الف . تردید

 


comment نظرات ()
لیلا تو چاره کن
نویسنده : امیردشمن زیاری ( الف . تردید ) - ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٤

لیلا
سرازسردِ انتظار خاک بردار 
دست زین قهر تاریخت بردار لیلا
سهم من 
تاوانِ خورد و خُفت درگذشتگان نبود
تجزیۀ سیاه ابرِنابکارِ قصه را
بارانِ تجلی دوباره کن لیلا

هزاره ای 
زِپس هزاره گویِ خنگ را ؛ تو چاره کن لیلا
مدنیت فرهاد در خرام شیرین، 
شیدا 
تو ناله کن لیلا

لیلایِ قصه تا قصه را
اوهامِ ویلانی 
که میانسال و تلخ
در این قمارِ رِند برانم
خط برعروض 
توقانع کن لیلا
که وجیهت مقصداست

لیلای خوبترین
خوبانِ بلاکشِ اعصار را
به اقوالی ، رندانه کن لیلا
وقت است تو چاره گر باشی 
برآنم 
که حضور معتبرت را برمن 
اغوش بگشایی 
گوییا
درد بی درمان میبرم
زیر هجوم بی رحم جور
قامت دوا کن لیلا 

آمدی آب باش
برهوت ترک خوردۀ
این بُعد بی باروبر را
سبزتوچاره کن لیلا

نواب شیرین باش
کامگه تلخ مرد تنها را
ملس کن لیلا

تو چاره کن لیلا
تو چاره کن 
 الف.تردید
 
 

comment نظرات ()