پاره و سطر و سروده به رهیدن از درد مزین میکنم... Tear and row poetry to get relief from pain and nostalgia to the poetry

لزومت سایه
نویسنده : امیردشمن زیاری ( الف . تردید ) - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٤

جاودان بتاب براین عتاب

 

شبانه های خسته را امان بده

 

که من سایۀ بی تاب توام

 

بر من جوان و با نقشِ جوانه بتاب

 

که مسخ و نابرنای ِاخرین نگاه توام .

 

                                                          الف . تردید


comment نظرات ()
اکر بگذارند
نویسنده : امیردشمن زیاری ( الف . تردید ) - ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱

 

دریغا

دریغا

کز ثباتِ

           این دودِ سردِ اجاقِ خورشید

که صبحگاهان 

                 ازپسِ این بی رمقِ زرد صبح 

در کامرهِ نَفَسِ مردمان من 

چون جبری فرورفته میرود 

نه ممدِ حیات بود و 

                      نه مصداقِ باستانیِ زندگی

                                                    براین بی نقشِ حیات

 

بگذارید

بگذارید

صبح، بی رنگِ تعلق

طالعِ خویش را

از گلویِ پرنده ای

                      با ترنمی سبیدآواز دهد

و خورشید براین ضیافت

                             کدبانویِ بی دریغِ ایزدوانسان باشد

 

وانهید

تابسانِ دیر باز 

آن هندسۀ زیبا

جلوه ای کند براین مکدر
                   

 

اهای مُعصبه مندرس

واگِروتامل کن

تااین قرصِ حائل 

                    برایفایِ نابِ خویش

                                          درآید برزمین

که هرچند

اندک 

حوضه خانۀ ما 

                 براین تنعمِ مصور نمازی بردو 

زین شمعدانی ها 

                   فیضی بدین بی طراوت رسد .

 

                                                                                               الف . تردید


comment نظرات ()