پاره و سطر و سروده به رهیدن از درد مزین میکنم... Tear and row poetry to get relief from pain and nostalgia to the poetry

» بی امید و سرد :: ۱۳٩٥/٢/۳
» در رسای علوم انسانی :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» دغدغه های منظوم :: ۱۳٩٤/٧/۱۳
» تردید برزخ ِ نیاز بود همه :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» لزومت سایه :: ۱۳٩٢/٤/٤
» اکر بگذارند :: ۱۳٩٢/٤/۱
» تالاب بیتاب :: ۱۳٩٢/٤/۱
» به چه اید :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» گشوده برانتظار :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» گزین من :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» شرفِ شعر :: ۱۳٩٢/۳/٧
» بن بست این کوچه همچون قلبی بندامده بود :: ۱۳٩٢/۳/٤
» هربرنیازه من :: ۱۳٩٢/۳/۱
» واژگون به ابتدای خویشم :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» یکی چون قلبِ دمسن :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» ویلانی یتیم کوچه ها :: ۱۳٩۱/۸/٦
» گشوده بر انتظار :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» غسالخانۀ شرم :: ۱۳٩۱/٧/٧
» عابری که عبارتی .و عبرتی :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» بلوغ هابیل :: ۱۳٩۱/٥/٧
» واژگون به ابتدای خویش :: ۱۳٩۱/٥/٧
» ابدیت خاموش ( فراقی برای احمدشاملو ) :: ۱۳٩۱/٥/٢
» اینچنین عزلت نشینی :: ۱۳٩۱/٢/٤
» هراشکی که میچکد چکابهء دردنیست :: ۱۳٩۱/۱/۱۳
» روانبود اینچنین :: ۱۳٩۱/۱/۱
» سفید نرگسی 2 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» اتفاق عشق :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» لیلا تو چاره کن :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» تغییر در پذیرش من بود نه باور تو :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» عشق ... واژگون در برکه ای :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» پرده پایان :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» رویای سوزان :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» هجای ارش :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» لمس ِ دیگرگون :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» تنها واقعه :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» اقلیمای عشق :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» الهام دیرهنگام :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» غایت معنا :: ۱۳٩٠/٧/۳
» باتوام .. چه شد ؟ :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» حظور :: ۱۳٩٠/٤/٩
» فرقی ندارد :: ۱۳٩٠/٤/۱
» شرق ِنگاه :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» من و کاشمری :: ۱۳٩٠/۳/٩
» اثار ترجمه شده..( 89 . 90 ) :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» وهم :: ۱۳٩٠/۱/۸
» جدال عقل و عشق در اندیشه حافظ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» نقد فیلم :: ۱۳۸٩/٩/۱۱