غایت معنا


پدیدار شناسِ من

ای وحدانیتِ جان

غایب بزرگِ رویاهایِ نافرجامِ من

پدیدار شو
پدیدار شو

ای ملاحتِ معنای اعظم

ای ترجمانِ عشقِ پریسانازِ من

چون ازواویلای جان آوازت میدهم

به غایت مهر

پدیدار شو
پدیدار شو

پدیدار شناسِ سبزینه تنِ قصه ها و زرد رویی های من

زمزمه های خاموش آندمِ ماضی

وینک

که سقفِ سرم فقط بویِ آسمان میدهد

و زیر پاهایم حجم طاقت فرسای زمان است

نامرادی اکنونم

که در مقدس ترین جغرافیای جهانم من

درانتهای زمین

پدیدار شو
پدیدار شو

دغدغۀ جانکاهی

که به حیرانُ ویرانم کشاندی

آبادم کن

آزادم کن

پدیدار شو
پری سانازشو                                                                        الف.تردید

/ 1 نظر / 19 بازدید
ن.مهتاب

درود زیبا ودلنشین به شماتبریک میگویم