فرقی ندارد

اینکم

و

از هراس دست نیافتن

به دنباله ی ستاره دنباله دار

به اسمان نگاه نمیکنم .

به همین

درخت

محبوبه شب

در حیاط شعرم

دل خوش میکنم .

با ستاره یا درخت

فرقی ندارد ـ

مهم نگاه کردن به عمق زیبائیست

که

خدارا شکر

این درخت هم دست کمی

از

آسمان و ستاره ندارد .

مثل پائیز

همین زمستان

سرشار از اسمان است ـ

اگر خوب نگاه کنی

/ 0 نظر / 20 بازدید