اتفاق عشق

 


اتفاق عشق
 
مقصد من نبود
 
به کجا برم
 
به کدام منظر بنگرم
 
که ابشاره فوران کرده از صخره های تو
 
باغه بی ثمریم را 
 
حیات دوباره میدهد
 
الهه ناز
 
به خلوتِ ساز
 
اینک رهایم کن  
 
همچون موسیقی پرواز 
 
ای مینای مینوی مومنان
 
ساحل رستگاری کجاست
 
تا باذورق زمانم
 
بر مقصد ه موجاموجی 
 
بنشانم 
 
ایمان خداوندگاران پیشین را
 
که
 
سالکانشان
 
رستگاران بودند
 
که شیدائی را
 
به شیوایی
 
قامت ه نماز بستن
 
با اذان ه اخرین نبض 
 
دو قلب 
                             الف . تردید

 

/ 0 نظر / 18 بازدید