گزین من

گر آمدی به کوی من 

 

قناعت است حال من

 

چنین مبین

 

چنان مپندارکه این

 

هست گزینه ناگزیرِمن

 

گرت شدی به سال من 

 

بحران نبود زمان من

 

جوان بُدی میان اینگاه شدی

 

شفاعت واجابت است گاهِ من 

 

گرت شدی به سان من

 

 رها بدیدی سارمن

 

گمان مدار

 

خطا به باصره مَبَر

 

نشان ِ دار نبود ،

 

بردرواین دیارمن .

                                                 الف . تردید

 

/ 0 نظر / 28 بازدید