# اسطوره

گشوده برانتظار

  با حیرت به تماشایم  که فرض بسته نشسته آنچنان برگلالودۀ محال    کاینک بر طریقتی که مبنایش  حدیث دیر هنگامهای تو بود مقصد جاودان را بر محملی  که عشق و زندگیست سلانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

یکی چون قلبِ دمسن

  برزانویِ ارادتی سپید در امتداده هیبتِ سختت ؛ درخشنده و نَستوه همچوالماسی که قیراطِ رنگینِ دردش بررگه های عمیقه فاجعه کیمبرلی را زِفقرِ عریانش دست بدامانِ اتشفشانِ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

گشوده بر انتظار

  با حیرت به تماشایم   که فرض بسته   نشسته   آنچنان   برگلالودهء محال    اینک   بر طریقتی که مبنایش    حدیث دیر هنگامهای تو بود   مقصد جاودان را   بر محملی    که عشق و زندگیست   سلانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

لیلا تو چاره کن

لیلا سرازسردِ انتظار خاک بردار  دست زین قهر تاریخت بردار لیلا سهم من  تاوانِ خورد و خُفت درگذشتگان نبود تجزیۀ سیاه ابرِنابکارِ قصه را بارانِ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید

حظور

  آهنگ حضورشان را خُنیاگران و طبالان پیرمینوازند   آری اینان استواراننــــد تاریخِ در توالیِ فاجعه ها بی تردید و عصب ورز مجیزشان را میگوید   این به منظرنشستگانِ سازشِ قُقنوس و ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید